Sökning: "Ramir Eghbali"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ramir Eghbali.

  1. 1. TDMA for Low Sampling Rate IR-UWB Receivers

    Författare :Muhammad Adeel Ansari; Svante Signell; Ramir Eghbali; KTH; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER;

    Sammanfattning : In UWB communication sampling plays a key role in detection of the transmitted data. There are various methods of data transmission and detection at the receiver. Mostly, the detection methods are based on frequency domain methods. LÄS MER