Sökning: "Raili Kauppinen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Raili Kauppinen.

  1. 1. Acute intermittent porphyria, women and sex hormones. Screening for hepatocellular carcinoma in porphyria

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

    Författare :Eva Innala; Christer Andersson; Marie Bixo; Torbjörn Bäckström; Raili Kauppinen; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases Obstetrics and gynaecology; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar Obstetrik och gynekologi; obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

    Sammanfattning : Background: Porphyrias are inherited disorders with impaired heme biosynthesis. Acute intermittent porphyria (AIP) is the most common porphyria in Sweden. AIP attacks may be life-threatening. Female sex hormones are regarded as important precipitating factors. LÄS MER