Sökning: "Ragnhild Lundström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ragnhild Lundström.

  1. 1. Alfred Nobel som internationell företagare : den nobelska sprängämnesindustrin 1864-1886

    Författare :Ragnhild Lundström; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Ekonomisk historia;

    Sammanfattning : .... LÄS MER