Sökning: "Ragner Liedman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ragner Liedman.

  1. 1. Receptor-mediated uterine effects of oxytocin and vasopressin

    Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

    Författare :Ragner Liedman; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neurohypophyseal; vasopressin receptor; oxytocin; pregnancy; oxytocin and vasopressin V1a antagonist; prostaglandin F2 alpha; primary dysmenorrhoea;

    Sammanfattning : The neurohypophyseal hormones oxytocin and vasopressin are important in the regulation of uterine contractility. These hormones, as well as prostaglandin F2α, are most forceful myometrial tissue contractors. LÄS MER