Sökning: "Rafael Tomás Krmar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Rafael Tomás Krmar.

  1. 1. Role of ambulatory blood pressure monitoring after pediatric renal transplantation

    Författare :Rafael Tomás Krmar; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Children; renal transplantation; office blood pressure; ambulatory blood pressure; hypertension;

    Sammanfattning : Background Office blood pressure (BP) readings, i.e., BP obtained in a clinical setting, are the basis of the present knowledge concerning the risks associated with hypertension. LÄS MER