Sökning: "Radiology Information Systems"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden Radiology Information Systems.

 1. 1. Towards Increased Use of Discrete-Event Simulation for Hospital Resource Planning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Krisjanis Steins; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Health care systems in many countries are experiencing a growing demand while their resources remain limited. The discrepancy between demand and capacity creates many problems – long waiting times for treatment, overcrowding in hospital wards, high workload, etc. LÄS MER

 2. 2. Computer Assisted Coronary CT Angiography Analysis Disease-centered Software Development

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Chunliang Wang; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Coronary CTA; vessel segmenation; centerline tracking; visualization; MEDICINE Physiology and pharmacology Radiological research Radiology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Radiologisk forskning Radiologi; TECHNOLOGY Information technology Image analysis; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Bildanalys; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Cardiology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Kardiologi;

  Sammanfattning : The substantial advances of coronary CTA have resulted in a boost of use of this new technique in the last several years, which brings a big challenge to radiologists by the increasing number of exams and the large amount of data for each patient. The main goal of this study was to develop a computer tool to facilitate coronary CTA analysis by combining knowledge of medicine and image processing. LÄS MER

 3. 3. Från anlogt till digitalt digitaliseringen av svensk radiologi i ett produktions- och organisationsperspektiv

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Marianne Selim; Örebro universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Digitalization; Descriptive statistics; Management; Radiology; Radiology Information Systems; Organizational Innovation; Qualitative method; Workflow; Workload; Surgery; Kirurgi;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva den organisationsförändring som fem röntgenkliniker i Sverige genomgick i samband med att radiologin digitaliserades.Frågeställningar:Hur förändrades antalet genomförda radiologiska undersökningar och undersökningstyper från tidpunkten två år före digitaliseringen till två, fyra och sex år efter digitaliseringen?Hur förändrades antalet arbetade timmar och fördelningen av arbetade timmar mellan de olika personalkategorierna från tidpunkten två år före digitaliseringen till två, fyra och sex år efter digitaliseringen?Hur förändrades arbetsuppgifterna inom och mellan de olika personalkategorierna på röntgenklinikerna efter digitaliseringen?Hur beskriver personal med en nyckelfunktion genomförandet av digitaliseringen och eventuell förändring av arbetet efter digitaliseringen?Metod: Kvantitativ och kvalitativ metod har använts och kombinerats för att besvara studiens frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Quantifying image quality in diagnostic radiology using simulation of the imaging system and model observers

  Detta är en avhandling från Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Gustaf Ullman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiology; radiation physics; image quality; optimisation; effective dose; chest radiography; MEDICINE Physiology and pharmacology Radiological research Radiological physics; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Radiologisk forskning Radiofysik;

  Sammanfattning : Accurate measures of both clinical image quality and patient radiation risk are needed for successful optimisation of medical imaging with ionising radiation. Optimisation in diagnostic radiology means finding the image acquisition technique that maximises the perceived information content and minimises the radiation risk or keeps it at a reasonably low level. LÄS MER

 5. 5. Verification of Dose Calculation Algorithms in Treatment Planning Systems for External Radiation Therapy: A Monte Carlo Approach

  Detta är en avhandling från Medical Radiation Physics, Lund University

  Författare :Elinore Wieslander; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; radiotherapy; dose calculation algorithm; verification; Monte Carlo calculation; electron beam; photon beam; Clinical physics; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; treatment planning system;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För många cancerpatienter är strålbehandling ett viktigt behandlingsalternativ. En framgångsrik behandling kräver att den absorberade dosen till patienten kan ges med stor noggrannhet. Detta eftersom en liten avvikelse i absorberad dos kan påverka behandlingens resultat. LÄS MER