Sökning: "RTMwD"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet RTMwD.

  1. 1. Modelling microstructure evolution of weld deposited Ti-6Al-4V

    Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

    Författare :Corinne Charles; Högskolan Väst.; Luleå tekniska universitet.; [2008]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik; metal deposition; Ti-6Al-4V; microstructure modelling; titanium alloy; Finite Element Method; Johnson-Mehl-Avrami; RTMwD; Material Mechanics; Materialmekanik;

    Sammanfattning : The microstructure and consequently the mechanical properties of titanium alloys are highly dependent on the temperature history endured by the material. The manufacturing process of metal deposition induces repetitive cooling and heating in the material determining a specific microstructure. LÄS MER