Sökning: "Qumran René Girard Mimetisk teori 1QS Dödahavsrullarna Samfundsregeln Syndabock Hebreiska"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Qumran René Girard Mimetisk teori 1QS Dödahavsrullarna Samfundsregeln Syndabock Hebreiska.

  1. 1. A Synchronic Approach to the Serek ha-Yahad (1QS)

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

    Författare :Kamilla Skarström Hinojosa; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Qumran René Girard Mimetisk teori 1QS Dödahavsrullarna Samfundsregeln Syndabock Hebreiska; Qumran-församlingen; Qumran community; 1QS; Serek ha-Yahad; Serekh; Yahad; Text linguistics; synchronic; Qumran; Dead Sea Scrolls; Rule texts; René Girard; Scapegoat; social context; cultural context; Hebrew; Second Temple; hierarchy; mimetic violence; discourse analysis; discourse; serek; serekh; covenant; truth; falsehood; text; Micah 6:8; wilderness; community; messianic; law; atone; judge; intertextuality; allusions; quote; echo; intertext; apocalyptic; Hebrew bible.;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka den antika judiska skriften Serekh ha-Yahads (1QS) implicita sociala och kulturella sammanhang. Metoden är en synkron textanalys där ordval, grammatiska former, referenser, ämnen, teman och intertextualitet analyseras textinternt för att så nå en bild av den semantiska diskursen. LÄS MER