Sökning: "Queer studier"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden Queer studier.

 1. 1. Skrubbsår : Berättelser om ur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige

  Detta är en avhandling från Makadam Förlag

  Författare :Desireé Ljungcrantz; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HlV; experiences; interviews; popular culture; cultural studies gender; health; intersectionality; vulnerability; queer; phenomenology; liveability; creative writing; auto-fiction; hiv; erfarenheter; intervjuer; populärkultur; kulturstudie; genus; hälsa; normer; intersektionalitet; sårbarhet; queer; fenomenologi; levbarhet; kreativt skrivande; autofiktion;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en tvärvetenskaplig kulturstudie som utforskar föreställningar om och erfarenheter av hiv som kronisk sjukdom i Sverige under 2005–2014. Analysen av ett antal hiv-berättelser sker tillsammans med en teoretisk sammanflätning i form av den queera sårbarhetens och sjukdomens fenomenologi, samt genom de feministiska figurationerna hiv-tröskeln, skrubbsår, plåster och gruskorn. LÄS MER

 2. 2. Den korrekta avvikelsen : vetenskapsanvändning, normalitetssträvan och exkluderande praktiker hos RFSL, 1950-1970

  Detta är en avhandling från Umeå : Holzweg

  Författare :Andréaz Wasniowski; Uppsala universitet.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas; homosexuality; heteronormativity; gender; sexual deviation; homosexual movement; Daughter of bilitis; Mattachine Society; ONE; Wilhelm Stekel; Richard von Krafft-Ebing; Albert Moll; Wilhelm Reich; Magnus Hirschfeld. Allan Hellman; George Henry; Alfred Kinsey; Sigmund Freud; Ellis Havelock; Jarl Wagner Smitt; Albert von Schrenck-Notzing; Karl Heinrich Ulrichs; RFSL; homosexualitet; heteronormativitet; normer; sexualvetenskap; sexologi; psykoanalys; representationalism; genus; queer; transvestitism; transsexualism; hermafroditism; masochism; sadism; sexualitet; skötsamhet; förbundshistoria; Kinseyrapporten; Wilhelm Stekel; Richard von Krafft-Ebing; Albert Moll; Wilhelm Reich; Magnus Hirschfeld. Allan Hellman; Gunnar Inghe; George Henry; Alfred Kinsey; Vilhelm Lundstedt; Gunnar Nycander; Anton Nyström; Sigmund Freud; Ellis Havelock; Bror Gadelius; Henning Pallesen; Carl Regman; Jarl Wagner Smitt; Albert von Schrenck-Notzing; Karl Heinrich Ulrichs; sexology; psychoanalysis; sexual norms; minorities; Swedish Federation for Lesbian Gay Bisexual and Transgender Rights; sexual deviations; sexuella normer; sexuella avvikelser; minoriteter; historia; idéhistoria; sexualitetshistoria;

  Sammanfattning : The thesis focuses on the organisation today known as the Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights (RFSL) and its activities from the founding year 1950 to around 1970. RFSL was the first Swedish organisation that worked for non-heterosexual persons. LÄS MER

 3. 3. Fleshing out the self Reimagining intersexed and trans embodied lives through (auto)biographical accounts of the past

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Marie-Louise Holm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intersex; trans; autobiography; history; embodiment; selfhood; archives; Denmark; medico-legal contexts; psychiatry; rearticulation; liveability; lived experience; ethics; queer theory; postmodern; dialogical narrative analysis; micro-genealogical analysis; Danish Ministry of Justice; Danish Medico-Legal Council; intersex; trans; självbiografi; historia; förkroppsligande; subjektivitet; arkiv; Danmark; medicinsk-etiska sammanhang; psykiatri; omartikulation; levbarhet; livshistorier; etik; queerteori; postmodern; dialogisk berättande analys; mikrogenealogisk analys; Danska justitiedepartementet; Danska Medicinsk-etiska rådet;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker hur nuvarande sätt att föreställa sig möjligheter för intersexuella och transpersoners liv inom medicinska sammanhang kan informeras av och omföreställas genom historiska livserfarenheter hos intersexuella och transindivider, som de har artikulerats i självbiografiska berättelser.Postmoderna, queer, intersex- och transforskare och aktivister har kritiserat existerande normer för intersex- och transhälsovård för att begränsa möjligheterna för olika förkroppsligande liv genom att artikulera vissa former av förkroppsligande och subjektivitet som mer sannolikt att möjliggöra ett levbart liv än andra. LÄS MER

 4. 4. Material virtualities : Approaching online textual embodiment

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Jenny Sundén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Embodiment; body; cyberfeminism; cyborg; subjectivity; virtuality; materiality; MUD; MOO; cybercultural studies; digital textuality; online ethnography; poststructuralist literary theory; queer theory; online interaction; Diskursanalys; språksociologi; cyberspace; queerteori; virtuell verklighet; MUD;

  Sammanfattning : While the Internet is often presented as a disembodied medium, various forms of bodily presence are continually introduced when people meet online. This study explores notions of embodiment in a particular text-based virtual world (here called WaterMOO) by investigating how bodies- always sexually specific- are created and rendered meaningful in online textual practices. LÄS MER

 5. 5. Robotic Companionship The Making of Anthropomatic Kitchen Robots in Queer Feminist Technoscience Perspective

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pat Treusch; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Geschlecht; sozio-technische Imagination; menschenähnliche Roboter; Anthropomatik; Robot Companions; Küchen-Robotik; Technoscience Studies; feministische Posthumanwissenschaften; Apparate körperlicher Produktion; feministischer Materialismus; Mensch-Maschine-Verhältnisse; Genus; sociotekniska föreställningar; människolika robotar; robotsällskap; köksrobotar; technovetenskap; feministisk posthumaniora; kroppsproduktionsapparat; feministisk materialism; människa-maskin relationer;

  Sammanfattning : Specific machines furnish the contemporary socio-technical imaginary: ‘Robot companions’ that supposedly herald the age of robots, an age that is signified by the realization of robot technologies that are taking over labor from humans in every sphere of ‘everyday human lives’. How do we want these robot companions to work and look and how do we want to live with these machines?  This thesis explores the engineering of relating humans and machines in the specific context of contemporary robotics from a queer feminist technoscience perspective. LÄS MER