Sökning: "Qualitative methods"

Visar resultat 1 - 5 av 1512 avhandlingar innehållade orden Qualitative methods.

 1. 1. Vaginal prolapse – clinical outcomes and patients’ perspectives a study using quantitative and qualitative methods

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Mojgan Pakbaz; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vaginal prolapse; national register; pelvic organ prolapse surgery; anaesthesia; knowledge about prolapse; experience; qualitative content analysis; questionnaire; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases Obstetrics and gynaecology; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar Obstetrik och gynekologi; obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Sammanfattning : Background: Pelvic organ prolapse (POP) is a relatively common condition. In Sweden, the overall estimated prevalence of POP in the female population is 31% and the prevalence of symptomatic prolapse is 8–15%. The prevalence of POP increases with age. The lifetime risk of undergoing pelvic floor surgery is estimated to 11%. LÄS MER

 2. 2. Caring for foreign‐born persons with psychosis and their families Perceptions of psychosis care

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sally Hultsjö; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN; Qualitative methods; migrants; psychosis care; Delphi technique; qualitative methods; delphi technique;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to describe and analyse perceptions of psychosis care among those involved in care, foreign-born persons with psychoses, their families and health care staff, and further to reach agreement about core components in psychosis care. This was in order to find out whether current psychosis care in Sweden is suitable for foreign-born persons and their families. LÄS MER

 3. 3. Communicating Place Methods for Understanding Children's Experience of Place

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Sofia Cele; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; children; place; interviews; photography; drawings; walks; communication; qualitative methods; Sweden; England; interactive; abstract; concrete;

  Sammanfattning : This dissertation explores how children communicate their experiences of place. It focuses on the qualitative methods of group interviews, walks, drawings and photographs, and asks how children communicate different aspects of place. LÄS MER

 4. 4. Living with head and neck cancer a health promotion perspective - a qualitative study

  Detta är en avhandling från Göteborg : Nordic School of Public Health

  Författare :Margereth Björklund; Högskolan Kristianstad.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; Head and neck cancer; public health; health promotion; empowerment; qualitative methods; everyday living; nursing; Huvud-halscancer; folkhälsa; hälsofrämjande; egenmakt; kvalitativa metoder; levda erfarenheter; omvårdnad;

  Sammanfattning : Syfte och bakgrund: Avhandlingens övergripande syfte var att få en djupare förståelse för personer med huvud – halscancer vardagsliv samt vad som främjar deras hälsa och välbefinnande d v s ett salutogent synsätt. Kroniska sjukdomstillstånd såsom cancer räknas numera till de stora folksjukdomarna och vid huvud – halscancer är vikten av ett fungerande vardagsliv emellertid ett ofta förbisett folkhälsoproblem. LÄS MER

 5. 5. Development of Elicitation Methods for Managerial Decision Support

  Detta är en avhandling från Göteborg : Nordic School of Public Health

  Författare :Ari Riabacke; Mittuniversitetet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; elicitation methods; probability and utility assessment; interval estimations; Business Intelligence; prescriptive methods; risk elicitaion; decision; decision making; managerial decision making; decision making under risk; BI; decision theory; management; beslutsproblematik; tumregler; intuitivt beslutsfattande; intuition beslut; decision problem; beslutsanalys; beslutsteori; ledarskap; management; beslutsfattande; magkänsla; beslutsproblem; BI; Business Intelligence; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Decision‐makers in organisations and businesses make numerous decisions every day, and these decisions are expected to be based on facts and carried out in a rational manner. However, most decisions are not based on precise information or careful analysis due to several reasons. People are, e.g. LÄS MER