Sökning: "Public procurement"

Visar resultat 1 - 5 av 62 avhandlingar innehållade orden Public procurement.

 1. 1. Green Public Procurement Legal Instruments for Promoting Environmental Interests in the United States and European Union

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala University

  Författare :Jason J. Czarnezki; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environmental law; procurement law; green public procurement; sustainable public procurement; eco-labels; life-cycle costing; comparative law; Public Sector Directive 2014 24 EU; neoliberal regulation; sustainability; private environmental governance; public procurement; market participant exception; commerce clause; dormant commerce clause;

  Sammanfattning : While public environmental law, regulation and governance have paved the traditional road towards environmental and natural resource protection, the pathway has been expanded to include a broader orbit of interest areas and regulatory tools in an effort to achieve sustainability. Through the lens of comparative law and policy, this thesis evaluates one such expansion of environmental law—attempts to further environmental interests through public procurement in the European Union (EU) and United States (U. LÄS MER

 2. 2. Public Procurement of Innovation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala University

  Författare :Max Rolfstam; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Innovation Policy; Technology procurement; Innovative public procurement; Public procurement; Innovation;

  Sammanfattning : Policy-makers in the European Union (EU) have increasingly emphasised public procurement as an instrument that can be used to stimulate innovation. These developments reflect and respond to a growing concern among EU member states and regions about how to maintain competitive advantage in an economic environment increasingly subject to global competition The Lisbon goals set for the EU in 2000 require it to become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world by 2010. LÄS MER

 3. 3. Public Procurement at the Local Government Level Actor roles, discretion and constraints in the implementation of public transport goals

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lisa Hansson; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Railway: Economics; Railway: Economics; Road: Economics; Road: Economics; Tender; Contract; Decision process; Administration; Planning; Public transport; Local authority; Public procurement; Competitive tendering; Local government; Implementation; Public transport; Principal–Agent theory; Discretion; Public administration; Offentlig upphandling; Implementering; Kollektivtrafik; Principal-Agent teori; Handlingsutrymme; Lokal nivå; Offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om hur den lokala nivån i Sverige är påverkad av kravet på att använda offentlig upphandling, och mer specifikt att förstå de handlingar som olika aktörer vidtar vid implementering av kollektivtrafik mål, då konkurrensutsatt upphandling är ett krav. Genom fallstudie metod har olika implementeringsprocesser undersökts. LÄS MER

 4. 4. Costs in Swedish Public Transport An analysis of cost drivers and cost efficiency in public transport contracts

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Andreas Vigren; KTH.; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Transportvetenskap; Transport Science; 02 Road: Economics; 02 Road: Economics; Cost; Increase; Efficiency; Contract; Procurement; Public transport;

  Sammanfattning : De senaste sju åren har de totala kostnaderna för att bedriva kollektivtrafik i Sverige ökat med över 30 procent i reala termer enligt siffror från myndigheten Trafikanalys. Jämförs en längre tidsperiod hittas samma mönster. LÄS MER

 5. 5. Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Andrea Sundstrand; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public procurement; EU law; public contracts; serive concessions; B-services; below thresholds; EU primary law; remedies; crossborder interest; public procurement directives; offentlig upphandling; offentliga kontrakt; tjänstekoncessioner; B-tjänster; under tröskelvärdena; primärrätt; rättsmedel; gränsöverskridande intresse; upphandlingsdirektiv; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is EU primary legislation on public procurement. The award of public contracts below the thresholds, for B-services and for service concessions are excluded from the EU public procurement directives. LÄS MER