Sökning: "Professionslogik"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Professionslogik.

  1. 1. Rättfärdigade prioriteringar - en kvalitativ analys av hur personal i äldreomsorgen hanterar motstridiga verksamhetslogiker

    Författare :Anette Lundin; Lars-Erik Berg; Ulla Hellström Muhli; Rickard Ulmestig; Jonas Stier; Ulla-Karin Schön; Högskolan i Jönköping; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Eldercare; personnel; logics; accounts; professional identity; qualitative method;

    Sammanfattning : Tidigare forskning visar att äldreomsorgspersonal kämpar med två typer av logiker: en ekonomisk logik och en omsorgslogik. Även om båda logikerna behövs för att skapa god omsorg så utmanar de varandra. Dessa utmaningar kommer till uttryck i omsorgspraktiken där personalen ställs in för val och måste göra prioriteringar. LÄS MER