Sökning: "Principal-Agent teori"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Principal-Agent teori.

 1. 1. An Economic Analysis of Regulation by Conditional Permits

  Författare :Erik Lenntorp; Göran Skogh; Nuno Garoupa; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conditional permit; regulation; principal-agent; asymmetric information; enforcement; permit revocation; slippage; ekonomi; juridik; lagstiftning; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om varför villkorade tillstånd inte leder till att en lag fullt ut implementeras.Den lagstiftning som reglerar industriella verksamheter innehåller ofta generella principer. Dessa ska vägleda myndigheten i attbalansera verksamhetens nytta mot eventuella negativa effekter. LÄS MER

 2. 2. Public Procurement at the Local Government Level : Actor roles, discretion and constraints in the implementation of public transport goals

  Författare :Lisa Hansson; Jenny Palm; Stig Montin; Statens väg- och transportforskningsinstitut; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tender; Contract; Decision process; Administration; Planning; Public transport; Local authority; Public procurement; Competitive tendering; Local government; Implementation; Public transport; Principal–Agent theory; Discretion; Public administration; Offentlig upphandling; Implementering; Kollektivtrafik; Principal-Agent teori; Handlingsutrymme; Lokal nivå; Offentlig förvaltning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Railway: Economics; Railway: Economics; Road: Economics; Road: Economics;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to gain further knowledge of how the Swedish local government level is affected by requirements to use public procurement through competitive tendering and, more specifically, understand the actions taken by included actors when public procurement is required in implementation of public transport goals. Through case study method, an in specific process tracing, various implementation processes have been examined. LÄS MER

 3. 3. Efficient governance of construction projects through cooperative procurement procedures

  Författare :Per-Erik Eriksson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to increase the understanding of how efficient governance of construction projects can be achieved through appropriate procurement procedures. In this PhD project, literature reviews, a pre-study, a longitudinal case study and a survey study have been conducted in order to investigate five research questions and thereby fulfil the research purpose. LÄS MER