Sökning: "Preschool-class"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet Preschool-class.

 1. 1. Att räkna med alla elever : följa och främja matematiklärande i förskoleklass

  Författare :Helena Vennberg; Maria Berge; Gunnar Sjöberg; Anna Ida Säfström; Jorryt van Bommel; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Preschool-class; mathematics; assessment; intervention; at-risk-student; special educational needs; Förskoleklass; matematik; specialpedagogik; lärande; bedömning; i-risk-elev; intervention; SUM; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Förskoleklassen har en speciell position mellan två skilda kulturer där utveckling och lärande har olika betydelse. Avhandlingens syfte är att bidra med kunskap om förskoleklasslärares möjligheter att följa och främja alla elevers utveckling och lärande i matematik. Avhandlingen består av fyra studier. LÄS MER

 2. 2. ”Mellanklass kan man kalla det” : Om tid och meningsskapande vid övergången från förskoleklass till årskurs ett

  Författare :Lina Lago; Anna-Liisa Närvänen; Karin Osvaldsson Cromdal; Ann Quennerstedt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School transitions; preschool class; school; childhood; time; temporality; socialization; rites of passage; priming events; educational practice; Skolövergångar; förskoleklass; skola; skolstart; barndom; tid; temporalitet; socialisation; passageriter; nyckelhändelser; pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att undersöka övergången från förskoleklass till årskurs ett och hur barn lär känna och skapar mening om vad skola och förskoleklass är. Detta görs genom att studera hur övergången från förskoleklass till årskurs ett markeras genom olika aktiviteter och de processer i vilka barn tillsammans med andra barn, lärare och kontext skapar mening kring övergången. LÄS MER

 3. 3. På väg in i skolan : Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande

  Författare :Gunilla Sandberg; Anders Garpelin; Kerstin Bengtsgård; Solveig Hägglund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; first grade; literacy; preschool-class; special needs education; transition; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The start of school is an important period in life. For some children, it is critical and affects their first time in school. It might have great importance for their learning and well-being. LÄS MER

 4. 4. Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar. Könskonstruktioner i interaktion i förskola, förskoleklass och skolår ett

  Författare :Ylva Odenbring; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender constructions; gender; interaction; conversation analysis; ethnography; preschool; preschool class; primary school; könskonstruktioner; genus; interaktion; samtalsanalys; etnografi; förskola; förskoleklass; grundskola; gender constructions; könskonstruktioner;

  Sammanfattning : In the present study, gender constructions are analysed, as they appear in a preschool, two preschool classes and one class in the first grade. The analysis is based on observations of the interaction that takes place physically and verbally between children and between children and adults in various contexts. LÄS MER

 5. 5. Kommunikativa resurser för lärande : Barns gester, blickar och tal i tre skolmiljöer

  Författare :Mia Heikkilä; Ulf P Lundgren; Staffan Selander; Roger Säljö; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication; learning; multimodality; social semiotics; children; interaction; preschool; preschool-class; first grade; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of this research has been to study how schools create possibilities for children to learn. Possibilities to communicate and to interact are seen as closely linked to a process of learn-ing in line with contemporary thinking of learning (Kress, 2003; Säljö, 2000; Selander, 2005). LÄS MER