Sökning: "Preschool Teachers"

Visar resultat 1 - 5 av 168 avhandlingar innehållade orden Preschool Teachers.

 1. 1. Uppdrag undervisning : Bland ärtpåsar och lagtexter i förskolan

  Författare :Ebba Hildén; Annica Löfdahl Hultman; Katarina Ribaeus; Christian Eidevald; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching; preschool; early childhood education; toddlers; principal; preschool teacher; non-verbal communication; undervisning; förskola; de yngsta förskolebarnen; rektor; förskollärare; icke-verbal kommunikation; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The focus of this doctoral dissertation is the teaching preschool teacher and how the teaching mission is transformed and shaped by different actors. The perspectives of three actors are addressed in empirical studies; 1-2 year old preschool children, the preschool principal and the preschool teacher. LÄS MER

 2. 2. Digital technologies in preschool education : The interplay between interactive whiteboards and teachers' teaching practices

  Författare :Maryam Bourbour; Ann Quennerstedt; Gunilla Lindqvist; Sören Högberg; Sylvana Sofkova Hashemi; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool Teachers; Digital Technologies; IWB; Teaching; Children; Preschools; Scaffolding; Mediational Means and Mediated Actions; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : This thesis is aimed at exploring the ways in which a digital technology, the interactive whiteboard (IWB), interplays with preschool teachers’ teaching practices. In the literature and ongoing debates there are different claims about if and how digital technologies can contribute to children’s development and solving preschool educational challenges. LÄS MER

 3. 3. "Vi har nästan blivit för bra" : lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

  Författare :Ingrid Granbom; Mohamed Chaib; Solveig Hägglund; Sven Persson; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; social representations; common sense; teachers; relational categories; cognitive polyphasia; communicative resources; focus groups; Förskola; sociala representationer; vardagskunskap; lärare; relationella kategorier; cognitive polyphasia; kommunikativa resurser och fokusgrupper; Förskolan; förskollärare; Utbildningsvetenskap; Educational science;

  Sammanfattning : En majoritet av svenska barn deltar i förskoleaktiviteter, vilket indikerar att förskolemiljön spelar en viktig roll för de erfarenheter barn får i sin vardag. Förskolans verksamhet baserar sig i hög grad på grundläggande värderingar och idéer beträffande bland annat barnuppfostran, förskolans uppdrag och synen på förskolans roll i samhället. LÄS MER

 4. 4. Barns samspel bortom förskolans väggar : Om yngre barns samspel och platsskapande på förskolegården och i en mobil förskola

  Författare :Carina Berkhuizen; Katarina Gustafson; Eva Änggård; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogy; interaction; context; preschool; children; fantasy play; play; mobile preschool; interpretive reproduction; place; agency; ethnography; spatiality; physical; social; environment; environmental psychology; preschool teacher; artifact; preschool yard; bus; pedagogik; samspel; kontext; sammanhang; förskola; barn; fantasilek; lek; mobil förskola; tolkande reproduktion; agens; plats; etnografi; rumslighet; fysisk; social; miljö; miljöpsykologi; förskollärare; pedagog; artefakt; förskolegård; buss; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis is to explore the relations between children’s interaction and places within preschool activities. How children’s interaction opportunities are conditioned by the physical and social environment in the preschool yard (study I), as well as place-making processes in various contexts in mobile preschool activities (studies II and III), are examined within the framework of this purpose. LÄS MER

 5. 5. "Är han en jätte, nej han är liten, en bebis" : Ålderskategorisering i förskolan

  Författare :Linda Häll; Jakob Cromdal; Tünde Puskás; David Wästerfors; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogic practices; Preschool; Age; Socialization; Institutional practice; Interpretive reproduction; Membership Categorization Analysis; MCA; Pedagogiskt arbete; Förskola; Ålder; Socialisation; Institutionell praktik; Tolkande reproduktion; Medlemskategoriseringsanalys; MCA;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to explore the meaning of age in the social world of preschool and age as a discursive resource in daily practices. In relation to this aim, the following specific research questions are raised: (i) How do preschool children practice age categories and what interactional goals are achieved through categorical work in interaction with other children and with teachers? (ii) In what ways is the institutional order of preschool handled and produced through the participants' categorical work? (iii) How and in what ways are age categories discursive resources in the participants' socialization practices? Data were generated through a year of field work during which participant observation was carried out among a group of preschool children aged 3–5 years. LÄS MER