Sökning: "Pontus Fahlbeck"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Pontus Fahlbeck.

  1. 1. Politisk vetenskap och vetenskaplig politik : Studier i svensk statsvetenskap kring 1900

    Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

    Författare :Oskar Pettersson; Uppsala universitet.; [2003]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; political science; social science; democracy; conservatism; parliamentarism; Idé- och lärdomshistoria; Pontus Fahlbeck; Rudolf Kjellén; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

    Sammanfattning : This dissertation deals with the relationship between politics and social science. It studies the field of political science in Sweden around 1900 by analyzing two political scientists: Pontus Fahlbeck (1850–1923) and Rudolf Kjellén (1864–1922). Fahlbeck was Professor of Political Science 1889–1915 in Lund. LÄS MER