Sökning: "Polluter-Pays Principle"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Polluter-Pays Principle.

 1. 1. Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste

  Detta är en avhandling från Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Författare :Jan Stenis; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; Miljöteknik; Commercial and industrial economics; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; Management of enterprises; Industriell ekonomi; Technological sciences; management; Företagsledning; Building construction; Teknik; Byggnadsteknik; Ekologi; Ecology; sustainable development; Polluter-Pays Principle; contribution margin analysis; cost benefit analysis; construction waste; Economic models; integrated industrial waste management; kontroll av utsläpp; pollution control; Economics; Environmental Law; Morallära; Moral science; Miljömedicin; Environmental health; Miljörätt; economic theory; econometrics; economic systems; Nationalekonomi; ekonometri; economic policy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avfallshantering ägnas nuförtiden ett ökande intresse. Detta verk syftar till att analysera hur vanligt förekommande företagsekonomiska modeller och metoder liksom principen om att förorenaren betalar (The "Polluter-Pays Principle" (PPP)), generellt kan appliceras på management av avfallshantering och specifikt på segregering av olika avfallsfraktioner i syfte att medge miljömässig optimering av fraktionering av enkannerligen industriellt avfall och byggavfall. LÄS MER

 2. 2. Managing Complex Environmental Risks for Sustainable Development

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Studies

  Författare :Mikael Karlsson; Karlstads universitet.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Miljö- och energisystem; Environmental and Energy Systems; Sustainable development; risk assessment; risk management; complexity; trust; scientific uncertainty; hazardous chemicals; genetically modified organisms; reflexive modernization; ecological modernization; environmental policy; polluter pays principle; pr; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : The thesis is concerned with the problematic question on how to manage complex environmental risks in a way that promotes sustainable development. While there are some positive signs on progressive and successful environmental policy, environmental change resulting from human activities still causes severe problems and risks worldwide. LÄS MER

 3. 3. Eftertanke och förutseende. En rättsvetenskaplig studie om ansvar och skyldigheter kring förorenade områden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Jan Darpö; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; miljörätt; förorening; förorenad mark; ansvar; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Miljörätt; Environmental Law;

  Sammanfattning : This study examines legal issues concerning contaminated areas (land and water areas polluted by industrial or other human activities). It focuses on legal obligations on the various parties who have been involved in the activities causing the pollution, or in other ways are connected to such areas. Certain prerequisites determine the examination. LÄS MER