Sökning: "Political Rhetorics"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Political Rhetorics.

 1. 1. Regionalt samhällsbyggande i otakt en studie av den varierande framväxten av samverkansorgan

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Johan Mörck; Örebro universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Regionalisation; regional development; regional collaboration; municipal cooperation; regional governance; institution building; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : Regionalisation out of step - the varying growth of regional cooperation councils Traditionally regionalisation is either seen as a bottom up movement or as state reform politics from above. From that perspective, Sweden contains both parts. LÄS MER

 2. 2. Skolan som politiskt narrativ En studie av den skolpolitiska debatten i Sveriges riksdag 1991 - 2002

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Anna Forssell; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education Policy; Education Debate; Parliamentary Debate; Narrative Analysis; Political Narratives; Political Rhetorics; Narrating school; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : How do politician talk about the role of school in society, in an era of changing demands and challenges represented by the knowledge society and globalization? The material underlying the study consists of protocols from the Swedish parliament during a decade characterized by many reforms and with both a conservative government and a social democratic. The aim of this thesis is to investigate the contemporary debate on school policy in the Swedish Parliament between 1991 and 2002. LÄS MER

 3. 3. Sanktionerat motstånd: Brukarinflytande som fenomen och praktik

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Socialhögskolan

  Författare :Erik Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consensus.; resistance; control; institutional theory; co-optation; power; psychiatry; social services; human service organisations; welfare organisations; user involvement; service user involvement; konsensus; motstånd; kontroll; institutionell teori; kooptering; makt; new public management; psykiatri; socialtjänst; människobehandlande organisationer; välfärdsorganisationer; brukarperspektiv; Brukarinflytande;

  Sammanfattning : Frågan om brukarinflytande inom välfärdssektorn har sin grund i de krav på humanisering, demokratisering och maktdelning som höjdes av den ideella brukarrörelsen på 1960- och 70-talet. I dag har tanken om brukarinflytande anammats av det offentliga och de krav på inflytande som tidigare höjdes av en social rörelse utifrån och underifrån, drivs nu politiskt inifrån och uppifrån inom den offentliga administrationen. LÄS MER

 4. 4. Berättade liv, berättat Polen en etnologisk studie av hur högutbildade polacker gestaltar identitet och samhälle

  Detta är en avhandling från Umeå : Kultur och medier

  Författare :Katarzyna Wolanik Boström; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; Poland; transformation; transition; life story; narrativity; narrative identity; biography; well-educated strata; proffessionals; intelligentsia; family; gender; social relationships; childhood; education; school system; everyday-life; proffessional life; work; career; social circles; field; informal relations; legitimacy; capital; distinctions; socialism; communism; post-communism; Etnologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The study takes its point of departure in the notions of life story, narrativity and context. It is based on extensive life story interviews with well-educated professionals in Poland – academics, teachers, managers, physicians, artists – during the period of transformation (or transition) from ”real socialism” to democracy and a market economy. LÄS MER

 5. 5. När-demokrati Jämlikhet och ledarskap i en gotländsk strandbygd

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Carl von Rosen; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural anthropology; local community; marginalisation; egalitarian society; leadership; spokesperson; duga – be up to standard; rhetoric; practice; Kulturantropologi; Gotland; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Cultural anthropology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Kulturantropologi; Kulturantropologi; Cultural Anthropology;

  Sammanfattning : Leadership in an egalitarian society is a contradiction in terms. Still, a collective has to be vocal in order to gain a bargaining position, and to have its identity reflected and accepted. This is not the least true for a marginalised society like När socken, on the Swedish island of Gotland. LÄS MER