Sökning: "Political Narratives"

Visar resultat 1 - 5 av 140 avhandlingar innehållade orden Political Narratives.

 1. 1. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 2. 2. Caring Multiculturalism : Local Immigrant Policies and Narratives of Integration in Malmö, Birmingham and Bologna

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Sarah Scuzzarello; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; caring ethics; Multiculturalism; identity; narrative; institutional opportunities; policy narratives; Malmö; Bologna; Birmingham;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Västeuropeiska stater har blivit alltmer mångkulturella. Migrationsflöden från fattigare delar av välden har bidragit till att länder som tidigare uppfattade sig själva som homogena, uppvisar en allt högre grad av kulturella, etniska och religiösa olikheter. LÄS MER

 3. 3. Nothing more to see : : Contestations of belonging and visibility in Russian media

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Emil Edenborg; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mediepolitik; Massmedia - sociala aspekter; Yttrandefrihet; Ryssland; belonging; visibility; media; sexuality; gender; nationalism; Russia; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att undersöka vilken roll synlighet spelar i skapandet och utmanandet av tillhörighet till politiska gemenskaper. Baserat på en empirisk studie av ryska medier under 2010-talet föreslås ett sätt att teoretiskt begreppsliggöra förhållandet mellan synlighet och tillhörighet, som utgår från idén att vad som blir synligt för en publik och hur, samt vad som blir osynligt, är föremål för ständig politisk reglering och konflikt. LÄS MER

 4. 4. Politisk kultur och samhällsengagemang. En etnologisk studie av den parlamentariska vardagen i Helsingborg

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Jan Fredriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; political trust; political culture; Political ethnology; political competence; doing politics; politics and modernity; political field; phenomenology; politician’s identity; political identity; Political and administrative sciences; förvaltningskunskap; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med min avhandling är att skildra de grundläggande drag som bär upp den politiska kulturen för att synliggöra förutsättningarna för politiskt engagemang. Utifrån olika vardagssituationer beskrivs hur det går till att ”göra” politik. LÄS MER

 5. 5. Narratives and Bilateral Relations Rethinking the "History Issue" in Sino-Japanese Relations

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Karl Gustafsson; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bilateral relations; Sino-Japanese relations; China; Japan; “history issue”; narrative; identity; Critical Discourse Analysis; Bilaterala relationer; sino-japanska relationer; Japan; Kina; narrativ; identitet; kritisk diskursanalys; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : The overarching aim of the thesis is to present a framework that makes possible an understanding of bilateral relations that challenges mainstream International Relations (IR) approaches through a study of the “history issue” in Sino-Japanese relations. A secondary aim is to provide an alternative understanding of this issue. LÄS MER