Sökning: "Planering eller frigörelse En studie om bemyndigande"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Planering eller frigörelse En studie om bemyndigande.

  1. 1. Planering eller frigörelse? : en studie om bemyndigande

    Detta är en avhandling från Sven Jarhag, Yrvädersgatan 5, 573 38 Tranås , Sweden

    Författare :Sven Jarhag; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vård och rehabilitering; Handikappade; Care and help to handicapped; Sociologi; Sociology; Control; Liberation Emancipation; Functional Impairments; Empowerment; Planning; Social law; Socialrätt;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den rättighetslagstiftning som presenterades i handikapputredningens slutbetänkande (SOU 1991:46), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, visade att samhällets välfärd i ett etiskt perspektiv är något som angår alla. Kravet på samhällssolidaritet innebär enligt utredningen att samhällets insatser måste utformas i enlighet med kvalitetskrav som syftar till självbestämmande och inflytande, tillgänglighet, delaktighet samt kontinuitet och helhetssyn. LÄS MER