Sökning: "Pierre Vogel"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Pierre Vogel.

  1. 1. Vardagslivets aktiva oförändring : En studie av kultur genom arkeologi och stenåldersboplatser

    Författare :Pierre Vogel; Kjel Knutsson; Håkon Glørstad; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Mesolithic; Spatial organization; Hunter-gatherers; Cultural process; Social relations; Archaeology; Arkeologi; Archaeology; Arkeologi;

    Sammanfattning : The study of the Mesolithic has a long tradition. Two central areas of this tradition are: the spatial organisation of sites as an archaeological category, and hunter-gatherers as a theoretical concept. LÄS MER