Sökning: "Philip von Rosen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Philip von Rosen.

  1. 1. Injuries, risk factors, consequences and injury perceptions in adolescent elite athletes

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Sciences and Society

    Författare :Philip von Rosen; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2017]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Background: Injury and health data are not fully explored in adolescent elite athletes, yet essential for understanding injury risk, consequences of injuries and developing injury preventive programs. Aims: To explore injury patterns, training and health variables, such as nutritional behaviour, self-esteem, self-perceived stress, sleeping habits, as well as identify risk factors for sustaining a sport injury among adolescent elite athletes. LÄS MER