Sökning: "Philip Lingebrant"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Philip Lingebrant.

  1. 1. Application of Process Integration for Electric Arc Steelmaking

    Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

    Författare :Philip Lingebrant; Luleå tekniska universitet.; [2014]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy Engineering; Energiteknik;

    Sammanfattning : In today`s steel industry about one third of the total steel production is produced by electric arc steel making. The production of steel is a very energy intensive industry, but when considering the total cost of the final steel mill product, it is the cost of raw materials that are dominating. LÄS MER