Sökning: "Petter Järemo"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Petter Järemo.

  1. 1. Platelets and the inflammatory response in coronary heart disease

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Petter Järemo; Frank Brosstad; [2003]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : The thesis investigates a new invented computerised apparatus suitable for determining platelet density distribution and peak platelet density in undisturbed linear Percoll™ gradients. The device measures light transmission through test tubes containing density-separated platelets. LÄS MER