Sökning: "Petra Olander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Petra Olander.

  1. 1. Tribology for Greener Combustion Engines Scuffing in Marine Engines and a Lubricating Boric Acid Fuel Additive

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Petra Olander; Uppsala universitet.; [2018]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Friction; wear; lubrication; energy loss; atmospheric emissions; fuel efficiency; transport.; Teknisk fysik med inriktning mot tribomaterial; Engineering Science with specialization in Tribo Materials;

    Sammanfattning : This thesis aims at increased knowledge in two fields of tribological research; both related to making currently used combustion engines greener. The first field regards the possibilities of using a boric acid fuel additive to increase fuel efficiency. LÄS MER