Sökning: "Petra Lilja Andersson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Petra Lilja Andersson.

  1. 1. Vägar genom sjuksköterskeutbildningen studenters berättelser

    Detta är en avhandling från Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola

    Författare :Petra Lilja Andersson; Högskolan Kristianstad.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; experience; narratives; nursing education; nursing students; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Life History; Pedagogy and didactics; didaktik; Humanities Social Sciences; life history;

    Sammanfattning : Syftet är att utifrån studenters livsberättelser, få kunskap om och förståelse för hur de upplever och hanterar sjuksköterskeutbildningens olika delar med särskilt fokus på spänningsfälten mellan: yrkesexamen – akademisk examen, högskoleförlagd utbildning – verksamhetsförlagd utbildning samt huvudämnet omvårdnad – stödämnet medicinsk vetenskap. Syftet är vidare att få kunskap om och förståelse för aspekter av betydelse för studenters lärande på vägen genom utbildningen. LÄS MER