Sökning: "Peter Sundin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Peter Sundin.

 1. 1. Small Intestinal Neuroendocrine Tumor : A Rare Malignancy with Favorable Outcome

  Författare :Olov Norlén; Peter Stålberg; Per Hellman; Peyman Björklund; Anders Sundin; Peter Naredi; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neuroendocrine tumor; peritoneal carcinomatosis; single nucleotide polymorphism array; liver metastases; radiofrequency ablation; liver surgery; positron emission tomography; somatostatin analogs; cholecystectomy; Kirurgi; Surgery;

  Sammanfattning : Small intestinal neuroendocrine tumor (SI-NET) is the most common small bowel tumor in Europe and USA, with an annual incidence of around 0.3-1.3/100000 persons. LÄS MER

 2. 2. Tillväxtbilder, regionala intentioner samt entreprenörers orsaksförklaringar av tillväxt : en penroseisk syn på regional tillväxt

  Författare :Peter Selegård; Anders Lundström; Erik Lindhult; Birgitta Schwartz; Elisabeth Sundin; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tillväxt; Entreprenörer; Småföretag; Regional Utveckling; Partnerskap; Intentioner; Orsaksförklaringar; Penrose; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Regional utveckling har fått större betydelse de senaste årtiondena. En mer liberal frihandelsstruktur antas ha bidragit till en ökad globalisering, vilket lett fram till en ökad konkurrensutsatthet. LÄS MER

 3. 3. Toxicologically important DDT metabolites : Synthesis, enantioselective analysis and kinetics

  Författare :Tatiana Cantillana; Åke Bergman; Peter Sundin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; o; p -DDD; 3-Methylsulfonyl-DDE; adrenocorticolytic compounds; chiral; Environmental chemistry; Miljökemi; Environmental Chemistry; miljökemi;

  Sammanfattning : DDT was extensively and globally used as a pesticide in agriculture and for malaria vector control from the 1940’s until the 1970’s. Due to its heavy use, DDT became ubiquitously distributed throughout the environment. DDT and several DDT metabolites are persistent organic pollutants. LÄS MER

 4. 4. På plats i historien : Studier av hembygsföreningar på 2000-talet

  Författare :Anna Eskilsson; Erling Bjurström; Peter Aronsson; Svante Beckman; Lars Strömbäck; Bo Sundin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Place; use of history; local history; local identity; local heritage societies; local heritage movement; social movement; Linköping; Östergötland; Plats; historiebruk; lokalhistoria; lokal identitet; hembygdsförening; hembygdsrörelsen; folkrörelse; Linköping; Östergötland; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Local heritage societies were established in Sweden for about a hundred years ago. The societies responded to the large changes of industrialisation, emigration and urbanisation during that time. Today there are about 2 000 societies with almost half a million members altogether. LÄS MER

 5. 5. Employment Status and Inequalities in Health Outcomes : Population-based Studies from Gävleborg County

  Författare :Anne-Sofie Hiswåls; Gloria Macassa; Joaquim Soares; Gebrenegus Ghilagaber; Peter Öberg; Örjan Sundin; Charli Eriksson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Employment status; self-reported health; health inequalities; suicidal ideation; anxiety; depression; out of work; perceived well-being; qualitative approach; recession time; Gävle; Anställningsstatus; självrapporterad hälsa; ojämlikhet i hälsa; självmordstankar; ångest; utanför arbetsmarknaden; upplevt välbefinnande; kvalitativt tillvägagångssätt; lågkonjunktur; Medical and Health Sciences; Medicin och hälsovetenskap; Anställningsstatus;

  Sammanfattning : Background and objectives: From a public health perspective, it is important not only to improve and maintain health, but also to promote equality in health. Epidemiological research has showed the importance of work and unemployment in the development of socio-economic health inequalities, and peoples life chances are suggested to be conditioned by participation or exclusion from the labour market. LÄS MER