Sökning: "Peter Schweizer"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Peter Schweizer.

  1. 1. Shepherds, workers, intellectuals. : Culture and centre-periphery relationships in a Sardinian village

    Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

    Författare :Peter Schweizer; Stockholms universitet.; [1988]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Landsbygdssociologi; Sociala klasser; Byaliv; Sardinien;

    Sammanfattning : .... LÄS MER