Sökning: "Peter Schantz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Peter Schantz.

  1. 1. Plasticity of human skeletal muscle with special reference to effects of physical training on enzyme levels of the NADH shuttles and phenotypic expression of slow and fast myofibrillar proteins

    Detta är en avhandling från Karolinska Institutet

    Författare :Peter Schantz; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; [1986]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ODONTOLOGY Physiology; ODONTOLOGI Fysiologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER