Sökning: "Peter Rask"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Peter Rask.

  1. 1. Aortic stenosis diagnostic use and hemodynamic effects of dipyridamole

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Peter Rask; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [1995]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiology; Kardiologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER