Sökning: "Peter Lazor"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Peter Lazor.

  1. 1. Phase diagrams, elasticity and thermodynamics of Ni, Co and Fe under high pressure

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Peter Lazor; Uppsala universitet.; [1994]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER