Sökning: "Peter Karås"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Peter Karås.

  1. 1. Food consumption, growth and recruitment in perch (Perca fluviatilis L.)

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Peter Karås; Uppsala universitet.; [1987]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER