Sökning: "Peter Isberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Peter Isberg.

  1. 1. Preparation and properties of Fe/V superlattices

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Peter Isberg; Uppsala universitet.; [1997]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER