Sökning: "Peter Hervik"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Peter Hervik.

  1. 1. Skolan gör skillnad Etnicitet och institutionell praktik

    Detta är en avhandling från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

    Författare :Sabine Gruber; Erik Olsson; Peter Hervik; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constructions; Ethnicity; Immigrants; Institutional practice; Pupils; Racism; School; Elever; Etnicitet; Institutionell praktik; Invandrare; Konstruktioner; Rasism; Skola; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet;

    Sammanfattning : Studien undersöker hur etnicitet görs till en central kategori för skolans sociala organisation och används för att markera skillnader och därigenom gör elever till svenskar och invandrare. Intresset riktas också mot hur etnicitetskonstruktioner är förbundna med social komplexitet och samspelar med andra relationer, särskilt kön och klass. LÄS MER