Sökning: "Peter Foxdal"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Peter Foxdal.

  1. 1. Prediction of maximal lactate steady state using incremental blood lactate accumulation tests : with emphasis on methodological problems

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Peter Foxdal; Uppsala universitet.; [1994]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER