Sökning: "Peter Ek"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Peter Ek.

 1. 1. Managing Digital Open Innovation with User Communities A Study of Community Sensing and Product Openness Capabilities in the Video Game Industry

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Business Studies

  Författare :Peter Ek; David Sörhammar; Peter Thilenius; Daniel Tolstoy; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; User communities; open innovation; dynamic capabilities; video game industry; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Digital and open innovation has changed how product innovation occur and how it is managed by firms. Digital technology as an enabler of increasingly distributed innovation processes has in particular impacted firms’ abilities to draw on, and leverage, large numbers of external users and user communities to develop their offerings. LÄS MER

 2. 2. Sociala identiteter i seriösa fritidsaktiviteter - om samspelen mellan seriösa fritidsaktiviteter, platser, sociala världar och konsumtionsföremål i downhillcykling

  Detta är en avhandling från Umeå : Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Helena Lindahl; Agneta Marell; Jessica Eriksson; Peter Björk; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Background This study is about social identity processes within downhill mountain biking. Downhill is portrayed as reflecting the development of consumer culture in today’s society. LÄS MER

 3. 3. Att styra hållbar utveckling Om miljöledning och dess översättningar i statsförvaltningen

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Karina Tilling; Peter Dobers; Birgitta Schwartz; Malin Mobjörk; Bengt Jacobsson; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Miljöledningssystem; myndighet; statsförvaltning; hållbar utveckling; ISO 14001; målstyrning; miljökvalitetsmål; New Public Management; översättning; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : The implementation of environmental management systems is a way for the Swedish government to manage the work for sustainable development via central government agencies. Environmental management systems (EMS) were originally developed as a tool for continual improvement of environmental performance in industrial companies, following the circle of “Plan, Do, Check, Act”. LÄS MER

 4. 4. Försäkring och risk : ett avvägningsproblem

  Detta är en avhandling från Göteborg : BAS ek för

  Författare :Peter Rosén; Lars Brigelius; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1988]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Beslusfattande under osäkerhet; kvantiatitva metoder; riskattityd;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i denna studie är att studera problematiken kring planering under osäkerhet. Detta mycket vida perspektiv har lett fram till några rekommendationer gällande utvärdering av olika handlingsalternativ under osäkra omgivningsförhållanden. LÄS MER