Sökning: "Peter Ehn"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Peter Ehn.

 1. 1. Maktens administratörer : ledande svenska statstjänstemäns och politikers syn på tjänstemannarollen i ett förändringsperspektiv

  Författare :Peter Ehn; Per Lægreid; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interviews; comparative; civil servant roles; higher civil servants; members of parliament; politico-administrative system; public administration; Political science; Statsvetenskap; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The overall theme for this dissertation is the position of higher Swedish civil servants in the borderland between politics and administration and between flexibility, loyalty, impartiality, and autonomy. An important assumption is that the attitudes and beliefs are especially significant in a system such as the Swedish, where civil servants may act under conditions of substantial autonomy. LÄS MER

 2. 2. Det beror på hur man tar det. : Kollektiva livsuttryck, individuella livslopp och meningskonstruerande processer i äldres livsberättelser

  Författare :Fredrik Snellman; Gunborg Jakobsson; Mikael Nygård; Peter Öberg; Billy Ehn; Vasa Åbo Akademi Samhällsvetenskapliga institutionen / Socialpolitik; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Older people and ageing; Äldre och åldrande; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : I avhandlingen avvänds livsberättelser som materialinsamlingsmetod för att fånga äldre människors levda erfarenheter. Frågorna som ställs i avhandlingen är: Vilka kollektivt konstruerade livsuttryck uppvisar respondenterna? På vilket sätt förhåller sig det individuellt konstruerade livsloppet till det kollektiva livsuttrycket och hur kan det individuella livsloppet lämpligast representeras? Finns det - och i så fall vilka är de - meningskonstruerande element som respondenterna använt i sina livsberättelser samt vilken betydelse har dessa för respondenternas upplevda välbefinnande? I studien presenteras de socialgerontologiska teorierna övergripande för att positionera avhandlingsarbetet. LÄS MER