Sökning: "Pernilla Kallberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Pernilla Kallberg.

  1. 1. Två lärarkategoriers arbete med sociala relationer i övergången från förskoleklass till årskurs 1

    Författare :Pernilla Kallberg; Gunilla Sandberg; Anders Garpelin; Anne Lillvist; Inge Johansson; Mälardalens högskola; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social relationships; transitions; didactic; collaboration; starting school; social representations; sociala relationer; övergångar; didaktik; samverkan; skolstart; sociala representationer; Didactics; didaktik;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker två lärarkategoriers, i studien benämnda som förskoleklass-lärare och grundskol-lärares, allmändidaktiska arbete med sociala relationer i övergången mellan förskoleklass och årskurs 1. Detta är ett relationellt arbete som sker över tid och handlar om att samordna vuxnas och barns handlingar och uppfattningar i en utbildningsmiljö. LÄS MER