Sökning: "Performativitet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet Performativitet.

 1. 1. Bedömning av läsförståelse - och sen då? : bedömning av meningsskapande i en kommunövergripande bedömningsprocess

  Författare :Helena Sjunnesson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :bedömning; fallstudie; löst kopplade system; performativitet; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Kommuners upprättande av lokala bedömningsprogram, där vad som sker i den pedagogiska praktiken ska utvärderas och kontrolleras, kan ses som exempel på hur en utvidgad bedömningskultur på internationell och nationell nivå transformerats till lokal nivå. I denna studie undersöks vilka konsekvenser en utökad bedömningskultur kan få för såväl pedagoger som för elever och undervisningsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Nye skabelsesberetninger om æg, sæd og embryoner : Et etnografisk studie af skabelser på sædbanker og fertilitetsklinikker

  Författare :Stine Adrian; Nina Lykke; Marit Melhuus; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Gender studies; Assisted reproduction; creation stories; material-discursive relations; agency; emotions; situated knowledges; nature culture; gender; ethnography; performativity; feminist new materialist theory; sexual dimorphism; Genusforskning; Assisterad befruktning; skapelseberättelser; materiellt-diskursiva relationer; agens; känslor; situated knowledges; natur kultur; kön; etnografi; performativitet; feministisk ny materialitesteori; visuella representationer; köns dimorfism;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om användandet av assisterad befruktning i Danmark och Sverige. Teknologierna är intressanta eftersom de skapar möjligheter för barn att födas som annars inte skulle ha blivit till. De utmanar också normerande föreställningar om sexualitet, etnicitet, normalitet, ålder, kön och släktskap. LÄS MER

 3. 3. I dialog med Proust. Den danske Proustreception gennem hundrede år

  Författare :Neal Ashley Conrad Thing; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; fænomenologi; modernisme; tematisk kritik; strukturalisme; performativitet; selvfremstilling; autobiografi; Dansk litteratur i det 20. århundrede; Hermeneutik; Gadamer; Proust; intertekstualitet; litterær indflydelse; Jauss; Receptionshistorie;

  Sammanfattning : I dialog med Proust actualizes the importance of the french writer Marcel Proust in Denmark. The dissertation brings a new chapter to the history of danish literature and history of thought. LÄS MER

 4. 4. Performing Bilingualism in Wales with the Spotlight on Welsh : A Study of Language Policy and the Language Practices of Young People in Bilingual Education

  Författare :Nigel John Musk; Jan Anward; Angelika Linke; Peter Auer; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Bilingualism; Bilingual education; Diglossia; Language practices; Language policy and planning; Wales; Welsh; Code-switching; Performativity; Discourse analysis; Conversation Analysis; Tvåspråkighet; Tvåspråkig utbildning; Diglossi; Språkliga praktiker; Språkplanering och språkpolitik; Wales; Walesiska; Kodväxling; Performativitet; Diskursanalys; Samtalsanalys; Bilingualism; Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : The recently established National Assembly for Wales (with the vision of a “truly bilingual Wales”) and bilingual schools are but two major sites in which bilingualism is reconstituting and repackaging Welsh.By close examination of the discourse(s) of language policy texts, the public discourse of one bilingual secondary school and the discussions of four focus groups composed of pupils from the same school, this study identifies three types of discourse which are particularly salient in contemporary Wales: a globalising discourse, a nationalist discourse and an ecology-of-language discourse. LÄS MER

 5. 5. Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520-1718 : The force of words. Political oaths in Sweden 1520-1718

  Författare :Sari Nauman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ed; tillit; kontroll; muntlig kultur; skriftlig kultur; performativitet; tidigmodern tid; Sverige; ovisshet; kröningar; krig; uppror; politisk kultur; kungaförsäkringar; skrift; politiska aspekter; historia History; oaths; trust; control; orality; written culture; performativity; early modern; Sweden; uncertainty; coronation; war; rebellion; political culture;

  Sammanfattning : Political oaths were widespread in medieval times, but all over Europe their use dwindled in the early modern period, resulting in the institution being dismantled in many states. In previous research, this decay has been explained by pointing to the emergence of the state in this period, through processes such as bureaucratization, nationalization, and confessionalization, and, later, secularization. LÄS MER