Sökning: "Perfectionism Personal trait"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Perfectionism Personal trait.

  1. 1. Perfectionism : conceptual, emotional, psychopathological, and health-related implications

    Författare :Fredrik Saboonchi; Bo Ekehammar; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Perfectionism Personal trait ; Emotions; Perfektionism; Känslor; Självuppfattning; Social fobi; Psychology; Psykologi; psykologi; Psychology;

    Sammanfattning : .... LÄS MER