Sökning: "Per-Ola Park"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Per-Ola Park.

  1. 1. Intestinal mucosal injury in ischemia and reperfusion

    Författare :Per-Ola Park; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER