Sökning: "Per-Erik Hellberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Per-Erik Hellberg.

  1. 1. Polycrystalline Si<sub>x</sub>Ge<sub>1-x</sub>as the gate electrode in CMOS technology

    Detta är en avhandling från Institutionen för elektronisk systemkonstruktion

    Författare :Per-Erik Hellberg; KTH.; [2000]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER