Sökning: "Per-Anton Westerberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Per-Anton Westerberg.

  1. 1. Aspects of Fibroblast Growth Factor 23 in Mild to Moderate Renal Dysfunction

    Författare :Per-Anton Westerberg; Torbjörn Linde; Östen Ljunggren; Björn Wikström; Marcus Ketteler; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; FGF23; phosphate; mineral metabolism; elderly; mortality; Medicin; Medicine;

    Sammanfattning : Disturbances in mineral metabolism contribute to vascular calcification and mortality risk in chronic kidney disease (CKD). Serum levels of fibroblast growth factor (FGF)23, a bone derived, phosphaturic peptide, are associated with cardiovascular mortality in CKD. LÄS MER