Sökning: "Per Runn"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Per Runn.

  1. 1. Effects of low pH on the development of the early stages of fish

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Per Runn; [1982]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER