Sökning: "Per Prisell"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Per Prisell.

  1. 1. Insulin-like growth factor-I from a perspective of bone regeneration

    Författare :Per Prisell; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; insulin-like growth factor-I; fracture healing; endochondral bone formation; slow release; indomethacin; corticosteroids; hyaluronan; von Kossa;

    Sammanfattning : The insulin-like growth factor I (IGF-I) is produced by osteoblasts and many other cell types. IGF-I is abundant in bone matrix and mediates some of the effects of growth hormone (GH). The present investigations have focused on IGF-I actions during bone regeneration. LÄS MER