Sökning: "Per Niklas Landin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Per Niklas Landin.

  1. 1. On Radio Frequency Behavioral Modeling : Measurement Techniques, Devices and Validation Aspects

    Detta är en avhandling från Stockholm : Skolan för elektro- och systemteknik, Kungliga Tekniska högskolan

    Författare :Per Niklas Landin; Peter Händel; Magnus Isaksson; Wendy Van Moer; [2009]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik;

    Sammanfattning : Effektförstärkare för radiofrekvensapplikationer utgör fortfarande ett av de största problemen i trådlösa kommunikationssystem. Detta beror på att dessa förstärkare är ickelinjära, har låg energieffektivitet och ger mycket distortioner. Bättre verktyg för att förstå och korrigera dessa beteenden är nödvändiga. LÄS MER