Sökning: "Per M Gustavsson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Per M Gustavsson.

 1. 1. Modelling, Formalising, and Implementing Intent in Command and Control Systems

  Författare :Per M. Gustavsson; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Teknik; Technology;

  Sammanfattning : Intent is a fundamental element in military Command and Control (C2) systems. The ability for a commander to communicate Intent is vital to lead subordinates so that the overall mission is completed in the best possible way. However, the expressiveness of Intent is limited in current C2 systems. LÄS MER

 2. 2. Superporous agarose a new material for chromatography

  Författare :Per-Erik Gustavsson; Tillämpad biokemi; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Protein separations; Chromatography; Superporous agarose; Continuous agarose beds; Intraparticle convection; Pore flow; Biochemistry; Metabolism; Biokemi; metabolism; Biotechnology; Bioteknik;

  Sammanfattning : Agarose, the most commonly employed chromatography base material in industrial purification processes for biomolecules – proteins, has almost ideal properties. The major disadvantage of the agarose support is its poor mechanical strength which excludes its use in high speed separations where small particles are needed in order to achieve improved chromatographic efficiency. LÄS MER

 3. 3. Styrning genom lärande : En studie av programutvecklingens dynamik i nationella program

  Författare :Agneta Halvarsson Lundkvist; Per-Erik Ellström; Maria Gustavsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Runt om i världen pågår en rad utvecklingsprogram vars syfte är att stödja utvecklingsarbete i olika typer av verksamheter. Jag behandlar två sådana svenska nationella utvecklingsprogram och fokuserar lärandets betydelse för programmens utveckling. LÄS MER