Sökning: "Per Frånberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Per Frånberg.

  1. 1. Umeåsystemet : en studie i alternativ nykterhetspolitik 1915-1945

    Författare :Per Frånberg; Umeå universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Temperance; non-industrial areas; Prohibition; populism; restrictions; social control;

    Sammanfattning : This dissertation deals with temperance in rural economically backward communities in the county of Västerbotten in Northern Sweden. Most Swedish historians have related the rapid break-through of organized temperance to industrialization and industrial areas. The connection temperance - industrialization is indisputable. LÄS MER