Sökning: "People-Changing Organizations"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden People-Changing Organizations.

 1. 1. Uppfostringsanstalten. Om tvång i föräldrars ställe

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Claes Levin; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; theory of social work; Correctional Treatment; Reformatory; Residential Treatment; Treatment Organizations; Juvenile Delinquency; Child Care; Social Institutions; Human Service Organizations; People-Changing Organizations; Treatment; Social changes; Incarceration.; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att söka kunskap om vilka faktorer som bidrar till uppfostringsanstaltens framgång som social institution och dess ständiga misslyckande som behandlingsorganisation. Jag försöker förstå varför organisationer som §12-hem och särskilda ungdomshem finns och vilken betydelse de har i vårt samhälle. LÄS MER

 2. 2. Komplexa behov eller komplexa organisationer? konsekvenser av specialiserad individ- och familjeomsorg ur ett klientperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Pär Grell; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational specialization; personal social services; complex needs; client perspective;

  Sammanfattning : Even though recent decades have seen a clear trend towards organizational specialization within Swedish personal social services (PSS), there is a lack of knowledge about the consequences of this, particularly from a client perspective. The aim of this compilation thesis is to describe and analyse the consequences of organizational specialization for clients with complex needs. LÄS MER