Sökning: "People in the Third Age"

Visar resultat 1 - 5 av 112 avhandlingar innehållade orden People in the Third Age.

 1. 1. Ageism in the Media : Online Representations of Older People

  Författare :Wenqian Xu; Annika Taghizadeh Larsson; Lars-Christer Hydén; Andreas Motel; Alexander Peine; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Ageism; Power relations; Representations of older people; Third age; Social media logic; Ålderism; Maktrelationer; Representationer av äldre; Tredje åldern; Social medialogik;

  Sammanfattning : Ageism is a social problem that has harmful effects on the wellbeing of older people and needs to be tackled. It is pervasive and evident in the media (e.g., films, television, print and social media). LÄS MER

 2. 2. Ålder och arbete : Föreställningar om ålderns betydelse för medelålders tjänstemän

  Författare :Ingrid Johansson; Siv Their; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; ageism; age barriers; age discrimination; attitudes toward work; competence; employee; job advertisement; leadership; middle-aged; recruitment; unemployed; work; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation addresses conceptions and experiences of the significance of being middle-aged in working life. Its main goal has been the identification and increased understanding of various aspects of the significance of age.The main study is based on interviews with 24 people, 12 men and 12 women, aged 45-54 years. LÄS MER

 3. 3. Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40

  Författare :Karin Lövgren; Magnus Berg; Anette Göthlund; Gunilla Jarlbro; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Cultural conceptions; doing age; age; ageing; age studies; ageism; middle age; social gerontology; cultural gerontology; social constructionism; cultural studies; popular press; advertising; gender; visual studies; Kulturella föreställningar; göra ålder; socialkonstruktionism; kulturstudier; populärpress; reklam; ålder; åldrande; medelålder; socialgerontologi; kulturgerontologi; genus; intervjuer; innehållsanalys; kvinnobilder; Tara; M Magasin; Laura; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40. Under 2000-talet har flera veckotidningar lanserats som vänder sig till kvinnor i medelåldern, med ålder som försäljningsargument. LÄS MER

 4. 4. Activating People : Physical activity in the general population and referral schemes among primary health care patients in a Swedish county

  Författare :Matti Leijon; Preben Bendtsen; Agneta Ståhle; Per Nilsen; Bernt Lindahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : In this thesis the need for physical activity interventions is investigated in a general adult population, the characteristics of physical activity referral (PAR) scheme recipients and referral practitioners, and the effectiveness of PAR in a routine primary health-care (PHC) setting in the county of Östergötland, Sweden. The thesis consists of four papers: three papers are based on a quantitative, uncontrolled prospective PAR study and one paper is based on a population survey in the county of Östergötland, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Att hålla folket på gott humör : Informationsspridning, krigspropaganda och mobilisering i Sverige 1655-1680

  Författare :Anna Maria Forssberg; Arne Jarrick; Jan Glete; Maria Sjöberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; information; propaganda; war propaganda; mobilisation; legitimation of power; power resources; negotiations; state formation; church history; Karl X Gustav; Karl XI; early modern history; 17th century; Sweden.; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : Starting around 1500 a period of state formation changed the European map. The scattered medieval principalities were replaced with more centralised and better organised states with permanent armies. Sweden was quite successful in competing with these states and experienced a period of expansion. LÄS MER